اطلاعیه 8 -تمدید تاریخ برگزاری و ارسال مقاله(مهر 1400)
1400/06/20

با توجه به شرایط حال حاضر کرونا و قرنطینه و همچنین تقاضای تعداد زیادی از نویسندگان و پژوهشگران جهت تکمیل و ارسال مقاله به داوری ، کنفرانس طبق تصمیم شورای سیاستگزاری به تاریخ زیر تمدید گردید.

آخرین مهلت ارسال مقالات : 17 مهر ماه  1400

ثبت نام کامل  (پرداخت هزینه) : 19 مهر ماه  1400

برگزاری کنفرانس : 30  مهر ماه  1400